Copyright © 2012-2021 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 1Florentinum
Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku. Školka a jesle FLORENTINUM nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.

Akční nabídka školného pro děti zapsané od 4. května do 26. června 2015. Zvýhodněné školné ve výši 15.000,- Kč / měsíc garantujeme po celou dobu docházky.
Využijte slevy a výhody
Akční nabídka školného pro děti zapsané od 4. května do 26. června 2015. Zvýhodněné školné ve výši 15.000,- Kč / měsíc garantujeme po celou dobu docházky.!
Kontakt
603 475 901

kgrunsberg@tielc.cz

Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Na Florenci 2116/15 - recepce C
Praha 1 - Nové Město

8:00 až 18:00 hod. / celoroční provoz

Florentinum soukromé jesleVzdělávání
JESLE(0-2 roky)
Naše jesle jsou určeny pro nejmladší děti do 2 let věku. Poskytujeme zde placenou denní péči.

Každému dítěti je přidělena jedna klíčová osoba odpovědná za dodržování jeho denního pořádku a plnění potřeb dítěte, která úzce spolupracuje s rodiči. Skupinu vede certifikovaná sestra. Veškeré aktivity jsou pečlivě připravené tak, aby vyhovovaly zájmům nemluvňat a batolat, rozšiřovaly jejich poznání a stimulovaly jejich rozvoj, vytvářejí klidnou a uvolněnou atmosféru, v níž se děti mohou rozvíjet.

Nabízíme bezpečné domácí prostředí s odděleným prostorem na spaní, převlékárnou a kuchyňským koutem, kde se vaří a připravují zdravé pokrmy. Kdykoli je to možné, mohou naši nejmenší trávit čas se staršími dětmi (svými sourozenci a kamarády) v jiných místnostech. Vzniká tak atmosféra „starostlivé rodiny“, která se podílí na hladkém přechodu dětí z jeslí na I. stupeň školky.
soukromé jesličky Nové MěstoMezinárodní vzdělávací program
Rané dětství charakterizuje rychlé učení a prudký vývoj. Malé dítě se rozvíjí po fyzické, intelektové, sociální i citové stránce. Všechny tyto oblasti jsou vzájemně provázané a jedna na druhé závisí – všechny děti jsou od přírody zvědavé a dychtivé se učit. Další způsob, jímž se děti učí, představuje funkční hra: během hry děti integrují poznatky ze svých dřívějších zkušeností a ujasňují si tak informace a zkoumají své okolí. Školka a jesle Florentinum nabízí příznivé emocionální a fyzické prostředí, jež dětem umožňuje rozvíjet jejich přirozenou zvídavost při učení i při hře.

Náš vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z nejlepší mezinárodní praxe. Používáme nejmodernější vzdělávací programy, v nichž se prolínají dvě kurikula: Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Toto spojení nám umožňuje rozvíjet žákovské dovednosti v oblasti kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatného učení. V bilingvních třídách se formou aktivního multisenzorického učení rozvine mateřský jazyk dítěte, ale také angličtina, takže dítě dokáže rozvinout svůj potenciál a osvojit si dovednost se celoživotně učit jak v českém, tak i v zahraničním prostředí.
dětské jesle Praha 1Kroužky a mimoškolní aktivity
Součástí vzdělávacího programu TIELC jsou také aktivity rozvíjející tělesné, duševní i citové vlastnosti dítěte. Jedná se o řízené činnosti, kdy učitel postupuje podle plánu, který zohledňuje zájmy dítěte a který směřuje ke specifickému cíli. Dítě je tedy vystaveno aktivitám, v nichž může uspět a splnit vzdělávací cíl stanovený s ohledem na jeho vývojovou fázi.

Po celý týden se děti mohou věnovat různým činnostem, které přispívají k rozvoji specifických dovedností. Všechny tyto programy zajišťují externí dodavatelé a jsou tudíž zpoplatněné. K nabízeným zájmovým aktivitám patří doplňkové hodiny výtvarné a hudební výchovy, jízda na koni a gymnastika. Děti, jež by měly zájem o studium dalšího moderního cizího jazyka, se mu mohou po skončení výuky věnovat s externím učitelem přímo ve škole.
jesleNaše poslání
Florentinum – Britská školka a jesle poskytuje vysoce kvalitní vzdělání podle nejlepší mezinárodní praxe, především pak podle britského modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národního kurikula pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem.

Základní podstatou úspěchu dětí ve škole i v pozdějším životě je bezpečné vzdělávací prostředí v raném dětství. Naše poslání vychází z přesvědčení, že základem pro výchovu úspěšné osobnosti je integrující přístup ke zdraví, pocitům, myšlení a porozumění.

Nabízené programy jsou zcela v souladu s naší vizí, nabízejí totiž nejvyšší a ucelené vzdělání s důrazem na komplexní a zároveň individuální přístup. Náš tým učitelů a administrativních pracovníků ovládá umění vychovávat děti tak, aby plně rozvinuly svůj potenciál. Nejde jen o to naučit se číst a psát. Je třeba také rozvíjet počáteční komunikaci, gramotnost a matematické dovednosti v angličtině i češtině, zlepšovat vytrvalost a koncentraci a učit se spolupracovat s ostatními dětmi.

Bilingvní prostředí podněcuje rozvoj jazykových kompetencí dětí i jejich porozumění světu a zvyšuje tak jejich připravenost uspět v dalším vzdělávání. Podporujeme a stavíme především na přirozeném nadšení, zvědavosti a kreativitě žáků. Povzbuzujeme děti k hrátkám s obrazotvorností i k výtvarným, konstruktivním či pohybovým hrám a pomáháme jim tak objevit, že učení je zábava.

Svěříte-li dítě do naší péče, dáte mu jedinečnou šanci stát se člověkem schopným se celoživotně učit a vzdělávat nejen v českém, ale i v mezinárodním prostředí. Přijměte naše pozvání a staňte se součástí naší vize – vzhůru za úspěšnou budoucností našich studentů!
Florentinum dětskými jeslemiPersonál
Jsme tým profesionálů oddaných myšlence poskytnout dětem efektivní, pozitivní a bezpečné učební prostředí. Naši pedagogové pocházejí z České republiky i ze zahraničí a všichni mají úplnou kvalifikaci pro práci v mateřských školách a jeslích. Všichni zaměstnanci školky absolvují pravidelné zdravotní kontroly. Prověřujeme také bezúhonnost každého, kdo ve školce pracuje. Všichni učitelé jsou bilingvní nebo anglofonní rodilí mluvčí. Účastní se pravidelných kurzů a školení, seznamují se s nejmodernějšími metodami a změnami v kurikulu. Někteří zaměstnanci absolvovali rovněž kurz první pomoci a vlastní tak platné zdravotnické certifikáty první pomoci.

Vedle kvalifikovaných učitelů zaměstnáváme také bilingvního asistenta pedagoga, pomocníka pedagoga, učitele výtvarné a hudební výchovy a profesionálního instruktora tělesné výchovy a gymnastiky. Spolupracujeme také s dětským psychologem, logopedem a dalšími zdravotnickými a pedagogickými odborníky.
 na Novém Městě FlorentinumStrava a pitný režim
Velmi dobře si uvědomujeme, jak významnou roli hraje v životě dítěte zdravá výživa, důraz na důležitost správného stravování a konzumace zdravých potravin. Proto pro naše žáky denně zajišťujeme zdravá a čerstvá jídla. Starším dětem nabízíme stravování formou cateringu. Cateringová společnost má oprávnění poskytovat stravovací služby dětem. Menší děti konzumují potraviny, které jim v uzavřených, schválených a podepsaných nádobách přinesou rodiče. Na vyžádání jsou k dispozici také dietní, vegetariánské, bezlepkové pokrmy i jiná speciální jídla (včetně biopotravin a halal a košer potravin).

Uspořádání jídelny je přátelské k dětem, díky němu po sobě snadno a ochotně uklízejí. Učíme žáky sociálním dovednostem: sdílet společný prostor, společně se stravovat a udržovat čistotu a pořádek.

Nápoje se připravují z filtrované vody vhodné pro děti. V areálu školy jsme také příhodně rozmístili kontrolované automaty na vodu, takže žáci mají neustále přístup k pitné vodě. Limonády ani jiné šumivé nápoje nejsou povoleny, aby si děti osvojily zdravé pitné návyky.