Copyright © 2012-2023 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 5Kulíšek
Kulíšek je zařízením rodinného typu pro děti ve věku od dvou do čtyř let. Funguje od září roku 2007. Výchovně vzdělávací orientace Kulíška (přestože není zařazen do sítě škol) se skrývá také v používaném označení "Škola pro nejmenší". Individuální přístup k našim Kulíškům není prázdným tvrzením, vzhledem k malému počtu dětí a dostatečnému počtu personálu je individuální přístup naplňován. Každému rodiči, který chce zapsat své dítě právě k nám, jsou u nás dveře otevřené. Přijďte se podívat, seznamte se s námi, abyste věděli, komu své dítě svěřujete do péče a jak probíhá denní program.

Zřizovatelem školičky Kulíšek je Centrum služeb rodinám s dětmi, Kulíšek, o.p.s.
KulíšekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Záhorského 887
Praha 5 - Hlubočepy

Kulíšek soukromé jesleDenní program, péče o děti
Denním program v Kulíšku se přibližuje dennímu programu v mateřských školách s ohledem na individuální potřeby dětí. Kromě dnů s nepříznivým počasím chodí Kulíšci každý den ven. Můžeme využít prostor zahrady či chodíme na vycházky do blízké vilové čtvrti. Barrandovské sídliště, kde Kulíšek sídlí, patří co se kvality ovzduší týče k čistším částem Prahy. Pobyt venku je pro děti podnětný z hlediska otužování organismu i z hlediska poznávacího (příroda, stavby, doprava, ...). Další program zahrnuje všestranný rozvoj osobnosti, zařazujeme aktivity výtvarné, hudební, aktivity psychomotorického rozvoje, aktivity poznávací. Pochopitelně nezapomínáme na činnosti, které nejsou řízené, na volnou hru. Rozvoj sociálních dovedností je v kolektivu dětí samozřejmostí, dále podněcovanou dobrým vedením.

Naší základní snahou je vytvořit dětem příjemné, podnětné prostředí spojené s pocitem bezpečí. Vzhledem k nízkému věku dětí (dva až čtyři roky) je primární, aby byly naplněny základní potřeby dítěte. Nadstavbou je pak program, který všestranně rozvíjí dětskou osobnost v tak citlivém věku, ve kterém se děti právě nacházejí. Děti vstřebávají podněty a poznatky velmi intenzívně a základy, které jsou jim v tomto období dány, budou nadále utvářet jejich osobnost. Toho jsme si vědomi a snažíme se, aby u nás děti byly spokojené a šťastné. Nepochybujeme o tom, že spokojené dítě = spokojený rodič. S rodiči udržujeme otevřenou komunikaci, abychom měli dostatečnou zpětnou vazbu a péče o dítě tak byla na co nejlepší úrovni.

Zajišťujeme péči o děti v malém kolektivu a především pak v dostatečném počtu dospělého personálu. V průměru u nás pracuje jeden dospělý na pět dětí. Naší prioritou je prostředí, kam dochází stabilní skupina dětí, děti se vzájemně znají. I to navozuje pocit bezpečí v době, kdy jsou děti bez maminky, bez tatínka, bez svých blízkých.

Vzhledem k věku a individualitě dítěte zařazujeme adaptační program "šitý na míru". Pokud je zřejmé, že adaptace dítěte nebude probíhat zcela hladce, navrhujeme rodiči postup a společně usilujeme o to, aby adaptace proběhla příznivě.
soukromé jesličky HlubočepyAktivity a akce
Nabízíme odpolední zájmové aktivity například tanečky, cvičení pro děti s rodiči, výtvarnou dílničku. V závislosti na skladbě dětí (individuální možnosti dítěte, věková skladba skupiny) jsme schopni zajistit kroužek angličtiny ve spolupráci s místní jazykovou školou.

Spolupracujeme také s FZŠ a MŠ Barrandov II, v jejímž objektu Kulíšek sídlí (odloučené pracoviště zvané Školička). Kulíšci se v budově a na zahradě setkávají se staršími dětmi a jsou tak připravováni na vstup do širšího kolektivu. Spolupracujeme s místní základní uměleckou školou a její žáci se svým panem učitelem přicházejí Kulíškům každoročně zahrát a zazpívat.

Realizujeme akce pro děti s rodiči - pravidelně, dvakrát ročně, pořádáme setkání dětí a rodičů se společným programem. Pořádáme další drobná setkání a akce (předvánoční tvořivá dílna, rej masek, světélková cestička).
dětským jeslím Praha 5Stravování
Stravování dětí je zajištěno ve standardním režimu: svačina dopolední - oběd - svačina odpolední (jedna až dvě vzhledem k délce pobytu dítěte u nás a vzhledem k individuálním požadavkům). Disponujeme výdejnou jídelnou, dle hygienických požadavků, se zpracovaným systémem HACCP. Obědy dovážíme ze školní jídelny při FZŠ a MŠ Barrandov II V Remízku (tj. kuchyně ŠJ vaří pro předškoláky).
jeslePrázdninový provoz
Během letních prázdnin Kulíšek obvykle funguje ve standardní provozní době. Přijímáme děti, které během školního roku Kulíška nenavštěvují a děti do věku mladších školáků - obvykle sourozence.
Kulíšek dětské jeslePersonál
Péči o děti zajišťují dospělí, jejichž vzdělání je sice důležité, ale nebylo by nám nikomu nic platné, kdybychom čas s dětmi netrávili rádi. Láska, porozumění a vytváření pocitu bezpečí je na prvním místě. Následuje praxe v práci s dětmi a další vzdělávání. Je přirozené, že zaměstnanci se zajímají o psychologii dítěte, absolvují pravidelně školení první pomoci či absolvují kurzy celoživotního vzdělávání. Chceme-li poskytovat všestranný rozvoj osobnosti dítěti, musíme pokračovat také v osobnostním rozvoji vlastním.
 v Hlubočepech KulíšekZpětná vazba
Naší motivací do další práce je milá zpětná vazba od rodičů našich Kulíšků. Hmatatelným pozitivním ukazatelem je fakt, že dětem se následně dobře daří, když nastoupí do "velké školky" a v početném kolektivu dětí se dokážou lépe orientovat, dobře se o sebe postarat a zvládnout nápor požadavků. Informace od rodičů, že Kulíšek byl pro jejich dítě příjemným místem, na které rodina ráda vzpomíná a že nástup do MŠ dítě zvládlo hravě, je pro nás naplňující.

Děkujeme našim minulým a aktuálním klientům (malým i dospělákům :-)) a těšíme se na budoucí. Jste vítáni!