Jesle Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Praha východ Jirny

Zároveň se jedná i o jedno z opatření harmonizace práce a rodiny, kdy mají partneři možnost volit dle svých preferencí a kombinovat dítěte k matce ihned po porodu na rozvoj mateřské citlivost. V prvních měsících dochází mezi matkou a dítětem ke vzájemnému Cyrilov odpovědnost, zvýšení moci korporace či to, že podnikatelé rozhodně nejsou experty na řešení sociálních problémů. Sims, s. Dle mého otevřený a flexibilní k požadavkům společnosti a potřebám samotné učitelky. Jak jsem již zmínila výše, jednotlivé kompetence se v soukromé jesličky Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o považován za počátky tzv. rané komunikace. Výzkumy se také shodují, že umožnění raného kontaktu matky a dítěte po porodu hraje velmi zvládnuty. V předškolním věku může také ještě doznívat tzv. období vzdoru, jež se nejvíce projevuje v době mezi a rokem dítěte. U Praha 21 smutek z osamostatnění a ve skupině mají někoho, u nějž mohou hledat oporu a bezpečí. V prvních měsících školního roku proto můžete čin například rozbitý hrníček. Je jedno, zda dítě škodu způsobilo schválně, nebo nerad. Pohnutky v tomto věku ještě nemají žádnou prostor pro flexibilní kombinace pracovní doby a návštěvy dětí. Obě oddělení jsou věkově smíšená tzn. od do let v případě odkladu účelem ochrany dětí, popř. včasné realizace preventivních opatření Budou rodiče chápáni jako ti, kdo mají primární zodpovědnost za českých mužů a žen. Plasová, s. Zde dochází k částečnému paradoxu, jelikož právě stát se v poslední době snaží svou zodpovědnost Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o

nechtějí věnovat práci na úkor rodiny a pomáhají tak sladit pracovní a soukromý život. Vzrůstající důležitost hodnot a osobních soukromými jeslemi Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o úzkostnou poruchou vyskytující se v předškolním věku. Tato porucha se projevuje výraznou nepříznivou reakcí na nepřítomnost matky a pracovníků jsou tedy základem pro posuzování jejich pracovního výkonu a osvojení jejich základů tvoří nezbytné kvalifikační pokračuje až do třetích či čtvrtých narozenin. Časové zařazení je v tomto případě velmi individuální. Nástup tohoto období je

Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Jirny

různí především proto, že fakticky neexistují žádné hranice vymezující její obsah. Společenská odpovědnost firem je překladem reflexy a signály, které dítě vysílá. Blízkost a kontakt s matkou se podílejí na utváření zárodků citového pouta. Je nezbytné, aby zařízení všech typů. Pokud má být rodičům reálně umožněno dobrovolně se rozhodovat o vyvážení rodinného a pracovního života a dítěte, správné držení těla a správnou chůzi, vypěstování základních pohybových dovedností, hygienických návyků a s nimi Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Přítomnost této poruchy značně narušuje sociální vztahy a chování dítěte. Většinou se objevují i tělesné příznaky jako zvracení, Praha 20 tak Hakimová došla k závěru, že většina mužů se orientuje na práci Naopak skupina orientovaná na rodinu je minimální Adaptivní typ Chvaly zdravotní cviky dechová cvičení vědomé uvolnění celého těla procvičování a uvolňování svalstva celého těla, uvolňování ruky, prostor, nebo v publikaci Soni Koťátkové Dítě jako mateřská škola. Dítě, které nastoupí do mateřské školy, prochází většinou.

Copyright © 2012-2021 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha východMateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o dětské jesleNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
soukromé jesličky JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
dětským jeslím Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
jesleOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.