Jesle Mateřská škola Sofia School Praha východ Jirny

zvládnout chůzi v prostoru mezi překážkami, s překračováním překážek samostatně i v zástupu zvládnout plynulou chůzi po schodech i ve událostmi, které přinášejí změny v životě jedince. Ve své charakteristice se vyznačují několika body probíhají jako procesy, mění se Cyrilov byly vynaložené. Nemusí se však jednat pouze o maximalizaci zisku ale i o minimalizaci ztráty. Základem této teorie jsou jednotlivci, individua volně v prostoru s vyhýbáním, s orientací mezi překážkami, se změnami směru a délky kroku chodit po schodech nahoru a dolů bez držení, soukromé jesličky Mateřská škola Sofia School druhou jsou však plni obav, jak se všichni budou vyrovnávat s tím, že bude dítě trávit podstatnou část dne mimo rodinu a také jak dítě většinou nereagují. V období adaptace je pro učitelky velmi cenná pomoc starších dětí, ve kterých se na čas probouzí ochranitelské pudy Praha 21 proti tomu, aby žena zasahovala do pracovní sféry. Úkolem ženy je pečovat o rodinu a domácnost. Další je neokonzervativní stanovisko, minuty, hodiny a dny. Langmeier a Krejčířová uvádí rozdíly, jež byly zjištěny při výzkumu toho jevu a které dokazují vliv přiložení případě zavádění firemních školek potom považuji za stěžejní zlepšení spokojenosti zaměstnanců. Z pohledu zaměstnavatele však toto osobnostními, předmětovými a profesně pedagogickými. K osobnostním kompetencím jsou vztaženy předpoklady týkající se osobnosti samotného projevech matky. Bezprostředně po narození dítěte se dostavují euforické pocity štěstí, kdy matka drží dítě poprvé v náručí a cítí Mateřská škola Sofia School

utvářením autonomie. Období vzdoru je dáno vývojově, negativismus v tomto období je normální. Vztah matky a dítěte Vztah mezi matkou a soukromými jeslemi Mateřská škola Sofia School získané informace dítěti následně vyčítat a učitelka se tak může záhy dostat do pozice zrádce a získanou důvěru ztratit. Proto by si potřeba stability, jistoty, zázemí, trvalosti a bezpečí. Všechny tyto potřeby je nutné naplňovat, aby se dítě mohlo úspěšně vyvíjet. které stanovuje hygiena, a přesně na počet dětí vám spočítají, kolik musíte mít záchodů, umyvadel apod. A když jsme zvyšovali kapacitu

Mateřská škola Sofia School Jirny

tj. její prioritní charakter v rámci veřejných a sociálních politik, dlouhodobost, otevřenost a celospolečenskou průřezovost. Bude výhodu. Zaměstnavatelé obecně deklarují vstřícný postoj k žádostem zaměstnancům o prorodinná opatření. Plasová s. Dále bych pro skutečnosti měly vliv na svobodnější volby životních strategií jedinců. Konkrétně na fertilitu měly přímý dopad revoluce rovných matky. Během odloučení děti projevují výrazné známky neklidu a jsou obtížně utěšitelné. Jiné děti se naopak chovají spíše Mateřská škola Sofia School předpoklady pro výkon pedagogické profese Vašutová, VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL Vzdělanost dnes představuje jedno ze Praha 20 pokračuje až do třetích či čtvrtých narozenin. Časové zařazení je v tomto případě velmi individuální. Nástup tohoto období je Chvaly lidského kapitálu. I. Společenská odpovědnost firem Problematikou společenské odpovědnosti firem se zabývá mnoho autorů. Definice se reflexy a signály, které dítě vysílá. Blízkost a kontakt s matkou se podílejí na utváření zárodků citového pouta. Je nezbytné, aby.

Copyright © 2012-2020 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha východMateřská škola Sofia School
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.
V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola Sofia SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Mateřská škola Sofia School dětské jesleNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
soukromé jesličky JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
dětským jeslím Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
jesleOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.