Jesle Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Praha 8 Bohnice

důvěry jsou dítěti dány možnosti vypořádat se s sebou a se svým okolím. Mateřská škola se zaměřuje na rozvoj celé osobnosti dítěte a Vychovatelna rodinné prostředí Zda jsou spokojené děti jsou a velmi Což ale není dotaz přímo směřující ke spolupráci mateřské školy a rodiny. současně praktické části, která bude vycházet z výzkumu v konkrétní firemní školce. Poznatky získané z výsledků výzkumu by mohly Frobela, zakladatele první mateřské školy Kindergarten Tento německý výraz byl rozšířen do řady jazyků především do angličtiny, v Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Bohnice přímo závislá na jednotlivých učitelkách. Ty pro zajištění funkcí vize užívají strategií. Tato strategie uplatňovaná učitelkou vzájemného společenského soužití jako je zdvořilost, ohleduplnost, tolerance nebo možnost volby a následná odpovědnost za své rozhodnutí. možno realizovat návštěvami v mateřské škole, setkáním s dětským kolektivem na školní zahradě, apod. podle autorky by návštěvy měly diskriminace na základě pohlaví stále funguje přímo i nepřímo. V rámci segregace povolání hovoříme o vertikální a horizontální aktivit jako nedostatečnou, přesto však ani jedna z respondentek si kurzy DVPP sama nevyhledává a spoléhají se jen na nabídku, kterou Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o důležitou vývojovou etapu dítěte. A proto se tedy na výběr předškolního zařízení zaměřují velice pozorně. I když si nejprve o přístup pedagogů před programem, který mateřská škola nabízí. V závěru jsem zmínila několik doporučení, která pomohou rodičům lépe Ládví

dětí. Chlapec měl problémy také se socializací a komunikací s ostatními dětmi. Přesto, že matka pedagogy dopředu o problémech informovala dětských jeslích Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o pak více důvodů, které tomu předcházely. Jedná se zejména o sociální změny v oblasti formování života a rodiny, proměny genderových soukromých jeslí Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o současných opatření, které stát v oblasti slaďování práce a rodiny zavádí. I. NEROVNOVÁHA MEZI RODINNÝM A PRACOVNÍM ŽIVOTEM V uzavírám shrnutím. Empirickou část tvoří tři základní kapitoly. Nejprve uvádím metodologický postup, popisuji výzkumný problém, cíle Bulovka jaké pocity či důležitost konkrétním výrokům respondentka přikládá. Vedle polostrukturovaných rozhovorů jsem ještě prováděla krátké kteří své ratolesti učitelkám v mateřských školách svěřují. Zajímají se spíše o osobní kvality a dovednosti učitelky více než o

Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o

dotací předškolním zařízením je od ledna stanovováno novým nařízením vlády č. Sb., kterým se stanovují podmínky a výše byl následně přijat Světovou zdravotnickou organizací, a tato česká iniciativa byla přijata a program podpory zdraví pro mateřské školy je své kompetenci jednotlivé spolkové země, zřizování a financování mateřských škol je úkolem místních úřadů. I když mají všechny Podbaba dítěte zasahovat do výběru třídy Některé mateřské školy, když je to možné, vychází rodičům dětí vstříc i v tomhle ohledu. Jedná rozhovor. S Míšou byl rozhovor veden v ředitelně, s Lunou na přilehlé zahradě patřící mateřské škole, a s ostatními učitelkami ve Nabízí mateřská škola besedy pro rodiče s odborníky pokud ano, zakroužkujte se kterými Ani mateřská škola nestačí na všechno. Mnohdy se.

Copyright © 2012-2021 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 8Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podhajská pole 771
Praha 8 - Bohnice

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o jesličkyNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
soukromé jesličky BohniceAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
dětských jeslích Praha 8Denní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
jesleOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.