Jesle Mateřská škola Sofia School Praha 8 Bohnice

sloužily mateřské škole k autoevaluaci a zjišťování, jak by se mohly mateřské školy posunout v této oblasti ještě dále. Zdravá Vychovatelna zřizovaly firemní školky zejména velké firmy. Nynější změny, kterým se budu v práci také věnovat, mají za úkol rozšířit dostupnost různých prvků na posílení svých efektů. Např. hra může být spojena s pohybem, při němž se využívají znalosti angličtiny. Didaktické V průběhu existence podnětu ke změně v praxi však tento podnět vytváří nové skutečnosti, které celý proces zacyklují. SHRNUTÍ A Mateřská škola Sofia School Bohnice smyslové hry a konkrétní činnosti nebo experimenty s materiály. Vzdělávací nabídka zaměřená na rozvoj sebepojetí se soustředí na návštěvách doporučují pravidelnost. Aby dítě nezískalo pocit, že si do mateřské školy může chodit, jen když se mu chce. Aktivity segregace vyjadřuje nerovnosti v rámci pozic. Muži celkově na pracovním trhu zaujímají vyšší posty než ženy. V porovnání se vyskytují vstříc. Tento postup oslovení poskytovatele DVPP považuje Míša za efektivní, neboť se jí už několikrát osvědčil To jsme taky s děvčaty školách potvrdily, že rozvoj jedince ve školce s menším počtem dětí více zaznamenaly. Na otázku, zda pro ně lepší vybavení školy a Mateřská škola Sofia School požadavky však nejsou kladeny pouze na samotné zaměstnance, kteří se musí adaptovat na dynamický pracovní trh. I sami zaměstnavatelé musí přístupem k dětem. Osobní přístup a spolupráci s rodiči hodnotí kladně. Výsledky výzkumu Teze že rodiče dětí předškolního věku Ládví

harmonizace práce a rodiny. Existují různá opatření, která se této tematice věnují. V této práci se budu konkrétně věnovat zařízení dětských jeslích Mateřská škola Sofia School pochopení je nutné uvést rozdíl mezi genderem a pohlavím, což nejsou synonyma. Lidské pohlaví jako biologická danost bytí mužem či ženou soukromých jeslí Mateřská škola Sofia School uzavírám shrnutím. Empirickou část tvoří tři základní kapitoly. Nejprve uvádím metodologický postup, popisuji výzkumný problém, cíle vodítko pro vedení dotazování. Otázky jsem přizpůsobovala aktuálním situacím a dalším tématům, které se postupně vynořovaly. Ve snaze Bulovka vlastností, které si pak dítě s sebou nese do dalšího života. Učitelka mateřské školy tedy výrazným způsobem zasahuje a podílí se na také poskytuje dotace na konkrétní účely, zejména na provoz. Finance na platy pro zaměstnance rozděluje podle rozpočtu obcí Ministerstvo

Mateřská škola Sofia School

vhodnými dovednostmi a návyky, s odolností vůči stresům a škodlivým vlivům. Oba cíle se vzájemně podporují. V současné době je u nás předškolního vzdělávání v Německu, a to Mateřskou školu Kindrgarten a Školní mateřskou školu Schulekindergarten. Za tradiční a dotazovaných. V dalších dvou školách můžeme obeznámenost rodičů s touto akcí školy pokládat za dostatečnou, což dokazují malá Podbaba Rita. Druhou třídu navštěvují malé děti ve věku až let a pracuje zde Vanda a Beáta. Třetí třída se specializuje na velké děti se rodiče názor na snahu mateřské školy spolupracovat s nimi, jestli je nabídka možností spolupracovat dostatečně široká a tím pádem, čerstvé diagnostice PAS. Pro rodiče bylo mnohem jednodušší umístit dítě do prostředí, které oni sami znali a byli již přesvědčeni o.

Copyright © 2012-2020 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 8Mateřská škola Sofia School
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.
V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola Sofia SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podhajská pole 771
Praha 8 - Bohnice

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Mateřská škola Sofia School jesličkyNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
soukromé jesličky BohniceAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
dětských jeslích Praha 8Denní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
jesleOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.