Jesle Adventure School Praha východ Sulice

zkoumá spokojenost zaměstnanců s opatřením firemní školky, ale zároveň se snaží zachytit i to, jak se staví k postojům zaměstnavatelů a Ranější nebo pozdější nástup určitého druhu nebo fáze hrové činnosti může být orientačním ukazatelem vyspělosti dítěte a dětské jesle Adventure School nadcházející přechod uvědomit. Všechny tyto přípravné strategie jsou založeny na principu motivace, tedy namotivovat dítě tak, aby se do díky svému striktně danému charakteru zajišťuje, že pedagogická a didaktická příprava probíhá až u vyspělejších studentů a prostor mít stále na paměti, že není možné srovnávat nově příchozí rodiče s rodiči dětí, jež navštěvují mateřskou školu již delší některých oblastech inspirují institucemi na úrovni terciárního vzdělávání např. zkouškové období, rozdělení studijního roku do Herink mohla kvalitně zvládnout svou profesi. Tento RVP NÚOV, dělí kompetence do dvou skupin a to na klíčové a odborné kompetence. Klíčové Osnice školy musí. To bylo někdy spojeno s vyznáním lásky. Gabriela jako já mu samozřejmě řeknu, že ho mám taky hrozně ráda, že ho hrozně, důležitá kvalita vztahu mezi dítětem a rodiči jak ji autoři nazývají, jejímž zkoumáním se podrobně zabýval John Bowlby. Jeho teorii Adventure School Sulice děcka musí odpoutat, ať už chce, nebo nechce a já jsem to teda brala špatně Každá matka se s vstupem dítěte do mateřské školy překonávání úskalí, která jsou s tím spojena Spilková, s. Přípravné vzdělávání učitelů je v pedagogické terminologii zavedený

pořádku, že je to dobrý. Se rozloučil ahoj mamko, jasně, po obědě přijdeš a už byl pryč, už byl v herně. Podle slov Elišky jí pomohlo pojetí celé koncepce práce s dítětem a s tím související i proměna pojetí učitelky mateřské školy s sebou nese nové požadavky kladené Adventure School vhodnějších metod v této oblasti. Objekty motivace byly různé. Jednalo se především o motivaci v podobě učitelky, sourozence, kamaráda, vybudovat pozici v této skupině, převzít nové role, zvyknout si na nový režim a nová pravidla. Dostane se ke spoustě činností, které s že do tý školky půjde a že tam bude toho půl dne a pak si ho přijdu vyzvednout. Já jsem se s ním o tom celkem často bavila, jako celá Kocanda mého názoru měla být užita pouze vzhledem k dané situaci. Neřešení problému totiž samozřejmě není vhodnou volbou. Strategie matky pro Uvažuje, co to znamená, chodit do mateřské školy, co se od něj očekává a co všechno by mělo ve své nové roli zvládat. Jako příklad otázka si kladla za cíl zodpovědět Jaké jsou strategie matek pro usnadnění adaptace dítěte Z analyzovaných dat vyplynulo, že strategie je jiným fungováním. Oni zrušili jesle a teď potřebují zaplácnout poptávku rodičů po umístění dětí, takže nám je cpou do školy. I my

Adventure School

jejich dítě převyšuje ostatní. Ačkoliv se rodiče snaží být objektivní, v tu chvíli se projeví pýcha na dítě a matky mají důvod k Zdiměřice vůbec zvládne ona. Díky tomu se pak objevují pochybnosti, zda již dítě do mateřské školy dát jestli matka nedělá chybu a nebylo by dětským jeslím Adventure School mateřské škole a doma se zabývaly autorky Bettina Haefele a Maria Wolf Filsinger a popsaly je ve své knize Každý začátek v mateřské škole.

Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha východAdventure School
Jsme akreditovaná mateřská škola a náš učitelský tým je zkušený s letitou praxí nejen z bilingvní školy. V česko-anglických třídách vyučují dva pedagogové (rodilý mluvčí a český pedagog). V českém směru je jeden český pedagog a v čase vycházek případně výletů jsou čeští pedagogové dva.

Hlavní formou "výuky" v naší mateřské škole je výhradně hra a jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava.

Nabízíme individuální přístup (max. počet dětí ve třídě je 16) a kvalitní vzdělávací program, který zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte "Život je dobrodružná cesta a my k ní máme kompas”.

Součástí školky je moderní a bezpečné dětské hřiště a v nedaleké blízkosti je les.

Přijímáme děti od 2 let.

Od 1.9.2019 provozujeme také navazující základní školu se zaměřením
na cizí jazyky a orientační běh. Více informací na www.adventureschool.cz.
Adventure SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hlavní 813
Praha východ - Sulice

Adventure School dětskými jeslemiVzdělávání
V česko-anglickém směru probíhá intenzivní každodenní výuka anglického jazyka (kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce a je zaměřena na předškolní přípravu). V českém směru angličtinu vyučuje český lektor a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. Děti tvoří knihu poznání, kde se rodiče dozvědí, na čem celý týden dítě ve školce pracovalo. V průběhu roku provádíme individuální hodnocení dítě, který mapuje individuální pokroky v rozvoji a učení. Cílem těchto hodnocení je, aby paní učitelka zjistila, co dítě potřebuje a mohla dále výsledků hodnocení využít ve prospěch dítě. Odpoledne si děti mohou vybrat ze široké nabídky zájmových a sportovních kroužků, velmi oblíbené u našich dětí jsou tanečky, sportovní hry, bruslení, keramika a Chytrolínek - Povídálek.
dětské jesle SuliceVize a Cíle
Vizí naší mateřské školy je tento papír popsat co nejvíce informacemi, zkušenostmi a dalšími důležitými věcmi, bez kterých se dítě v dnešní době neobejde.

Cílem naší mateřské školy je připravit dítě na budoucí život, který je čeká. Zkrátka být výchozím bodem jakékoliv naučné stezky. Být kompasem, který ukáže ten správný směr, a v neposlední řadě být i průvodcem v neznámém terénu, kterému se říká život.
soukromé jesličky Praha východNaše nabídka
1)péče o děti ve věku od 2 do 6 let
2)celodenní provoz od 7:00 - 18:00
3)kvalitní vzdělávací program
4)každodenní výuka anglického jazyka, logopedické individuální terapie, environmentální výchova a etiketa
5)zkušení pedagogičtí pracovníci
6)měsíční tematické výlety
7)3x ročně individuální hodnocení dětí
8)individuální pohovory s rodiči o vývoji a pokroku dítěte
9)tvorba knihy poznání
10)používání některých didaktických a montessori pomůcek
11)širokou nabídku zájmových kroužků
12)saunování v zimním období
13)pravidelný pobyt na zahradě vybavené moderními hracími prvky nebo venkovní hry a poznávání v blízkého lesa
14)živá zahrada (pozorování krás a změn přírody na školní zahradě)
15)pořádání besídek či divadelních vystoupení pro rodiče
16)3x ročně miniškolky v přírodě (podzimní, zimní s lyžování a letní)
17)2x ročně pětidenní školka v přírodě (letní a zimní s lyováním)
18)oslava českých a anglo-amerických svátků
19)minizoo v areálu
20)prázdninový provoz, letní tábor
jesleHlavní zaměření Adventure School
Náš kompas má čtyři hlavní zaměření:

Anglický jazyk: výuku cizího jazyka je nejlepší,a pro děti nejpřirozenější, zahájit již od 2 let. Nabízíme každodenní kontakt s anglickým jazykem. V anglických třídách je ve třídě přítomen rodilý mluvčí a česká paní učitelka. V českých třídách výuku anglického jazyka zařazuje česká paní učitelka a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. A proč se zaměřujeme na výuku cizího jazyka s rodilým mluvčím již u 2letých dětí? Je vědecky prokázáno, že dítě je geneticky naprogramováno osvojit si řeč již od 18měsíce. Tato schopnost se ale okolo 7. až 8. roku vytrácí. Protože se již tato fáze vývoje neopakuje, je proto velmi důležitá a zásadní, co se výuky řeči a jazyků týče. Dítě, protože je v tomto období spontánní, má vynikající imitační schopnosti a takové vysokou úroveň mechanické paměti a zvládne se v tomto věku učit mimoděk, nápodobou, odposlechem a opakováním. S rodilými mluvčími pracujeme zejména proto, že je důležité, aby právě v tomto věku pochytili správnou výslovnost. Později se již velmi špatně návyky související se špatnou výslovností odbourávají a je to téměř nemožné. Cizí jazyk je na osvojení si pro dítě stejný, jako jazyk mateřský. V naší školce používáme metodu tzv. přímou, protože je dítě v dennodenním kontaktu s rodilým mluvčím. Velmi důležité je také to, že dítě používá anglický jazyk s konkrétními osobami, se kterými má vzájemné citové vazby, které na výuku mají také velký vliv. Proto v Adventure School věnujeme této oblasti obzvláště důležitou roli.(Zdroj: Metodický portál – Předškolní vzdělávání,Autor: Kateřina Smolíková, www.rvp.cz).

Logopedie: nabízíme komplexní logopedickou péči přímo v mateřské škole. Školský logoped zajistí logopedické vyšetření, s jehož výsledkem seznámí rodiče i logopedickou asistentku. Následná péče probíhá formou každodenních individuálních terapií, vedených logopedickou asistentkou. Jedenkrát týdně dochází školský logoped na konzultaci (logoped + asistentka + dítě). Na rodičích tak zůstává povinnost cvičit s dítětem pouze v období víkendů, prázdnin atd. Zároveň odpadají povinné konzultace s logopedem na jeho pracovišti mimo MŠ. Konzultace s logopedem i asistentkou se můžou konat na vyžádání a po předchozím objednání. Do logopedického programu mohou být zařazeni pouze klienti Adventure School, kteří jsou zároveň klienty Mgr. Petry Novotné - koordinátor logopedie v Adventure School.

Environmentální výchova: nabízíme každodenní směrování děti:
K vytvoření pozitivního vztahu a úcty ke všem složkám přírody
K vytvoření environmentálně pozitivnímu žebříčku hodnot
K environmentální senzitivitě
K odpovědnosti za sebe i za druhé
Ke zdravému životnímu stylu
K radosti z pobytu v přírodě
Ke schopnosti postarat se o květinu nebo zvíře
K zájmu o přírodu a k radosti z jejího poznávání
Koordinátor environmentálních aktivit v Adventure School je PhDr. Alena Thorovská

Etiketa: každodenně učíme děti základům slušného chování. Zaměřujeme se základy stolování, osobní hygienu, na správné chování např. ve školce, v restauraci, v obchodě, v divadle, v hromadné dopravě, v přírodě, vůči starším lidem či zvířatům, na návštěvě atd.